Zarządzenie Nr 59/06 z dnia 21 grudnia 2006r.
w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
Zarządzenie Nr 59/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 grudnia 2006r.

w sprawie: powołania komisji opiniującej wnioski o stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym- Dz. U. 2001 roku: Nr142, poz.1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 1568, z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 roku Nr 172, poz.1441 oraz z 2006 roku Nr 17, poz.128 oraz art.35 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym Dz.U. Nr 155, poz. 1298 oraz 2006 roku Nr 64, poz. 448 oraz uchwały nr 964/LVII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym i uchwały nr 998/LVIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie:zmiany uchwały w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym , zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuję komisję opiniującą wnioski o stypendia sportowe przyznawane przez Miasto Płock za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym w następującym składzie:
1) Piotr Kubera
2) Ewa Adasiewicz
3) Roland Bury
4) Małgorzata Rączkowska
5) Gabriela Witkowska

§ 2
Na przewodniczącego komisji powołuję Piotra Kuberę Zastępcę Prezydenta Miasta Płocka

§ 3
Przewodniczący ustala termin posiedzenia komisji.

§ 4
Komisja działa zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie przyznawania stypendiów sportowych.

§ 5
Komisja kończy pracę po przedstawieniu propozycji wysokości stypendiów dla poszczególnych zawodników.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (środa, 03 stycznia 2007, godzina 12:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 229
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji