Zarządzenie Nr 2405/08 z dnia 22 września 2008r.
w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4
Zarządzenie Nr 2405/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 września 2008r.

w sprawie: ustalenia stawki czynszu za wynajęcie boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218) oraz § 2 Uchwały Nr 374/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26.08.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4 Pani Elżbiecie Budzyńskiej, zam. ...*, postanawiam co następuje:

§ 1
1. Ustalić stawkę za wynajęcie boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4 w wysokości 3,50 zł/m2 netto plus 10% za każde urządzenie techniczne, stanowiące wyposażenie boksu tj. instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania.
2. Zobowiązać administratora do waloryzacji wyżej wymienionej stawki w okresach nie dłuższych niż rok kalendarzowy, zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski


* - nie podano adresu zamieszkania; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 01 października 2008, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 159
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji