Zarządzenie Nr 2134/08 z dnia 26 czerwca 2008r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.
Zarządzenie Nr 2134/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2008r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. Dz. U. Nr 60, poz. 535, Nr 139, poz. 1324, Nr 124, poz. 1152, Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539, Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393) oraz § 8 ust 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r., zmienionego zarządzeniami: nr 1174/2007 z dnia 31 października 2007 r., nr 1376/2007 z dnia 31 grudnia 2007 r. i 1638/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. zarządza się, co następuje:


§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2007 rok Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, sprawozdanie z działalności – potwierdzone opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 1329/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w likwidacji w Płocku za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2007 r.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 23 lipca 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 237
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji