Zarządzenie Nr 3166/09 z dnia 06 kwietnia 2009r.
w sprawie wniosku Marzenny i Romana Sadowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku.
Zarządzenie Nr 3166/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 kwietnia 2009r.

w sprawie wniosku Marzenny i Romana Sadowskich o wynajęcie lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591, ze zmianą: Dz.U. z 2002 Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r., Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 i Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111), § 2 ust. 1 pkt 15, § 5 i § 6 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r., zmieniona uchwałą Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005 r., uchwałą Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 z dnia 15 listopada 2006 r. poz. 8550, uchwałą Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 z dnia 01 grudnia 2007 r. poz. 7247 i uchwałą Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008 r. poz. 4406), oraz § 6 ust. 1 i 2 załącznika nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 r w sprawie pobierania kaucji mieszkaniowych, zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 5442/06 z dnia 21 sierpnia 2006 roku, zarządza się co następuje:
§ 1
Wyrazić zgodę na skierowanie Państwa Marzennę i Romana małż. Sadowskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku, składającego się z dwóch pokoi i kuchni, posiadającego powierzchnię użytkową 35,10 m2 i mieszkalną 27,47 m2.
§ 2
Rozłożyć na 12 rat wpłatę kaucji mieszkaniowej naliczonej w wysokości
1621,68 zł. z tytułu zawarcia z Państwem Marzenną i Romanem małż. Sadowskimi umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy ul. Na Skarpie 6 w Płocku.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (środa, 22 kwietnia 2009, godzina 15:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 372
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji