Zarządzenie Nr 1272/04 z dnia 22 stycznia 2004r.
w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu opieki społecznej.

Zarządzenie Nr 1272/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 roku

w sprawie: ustalenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu opieki społecznej.

              Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), art.32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr.23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz.984, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 11 pkt 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka – tekst jednolity ustalony Zarządzeniem Nr 130/2003 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 marca 2003 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 162/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 marca 2003 roku i Zarządzeniem Nr 454/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2003 roku,
zarządzam co następuje:


§ 1.


Ustalić limit zatrudnienia (w przeliczeniu na etaty) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach:
Dział 852 – Pomoc społeczna
1)w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia
                               Środowiskowy Dom Samopomocy                                                  8,00 etatów,
2)w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej
                               Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej                                         76,00 etatów,
3)w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze        12,00 etatów,
Dział 853 – Opieka społeczna
4)w rozdziale 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności                3,75 etatu,
5)w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   2,00 etaty.


§ 2.


Określić źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2004 rok, a do chwili jego uchwalenia – Projekt Budżetu Miasta Płocka na 2004 rok
Dział 852 – Pomoc społeczna
1)Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
                           Środowiskowy Dom Samopomocy                                           
2)Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
                           Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej  
3)Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze        
Dział 853 – Opieka społeczna
4)Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności        
5)Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

    
§ 3.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z moca obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 10:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 075
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji