Zarządzenie Nr 3106/09 z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.
Zarządzenie Nr 3106/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2009r.

w sprawie: ustalenia miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych dla Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

Na podstawie art.33 ust.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 178, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458) w związku z § 1 ust.1 i § 3 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 i z 2004 r. Nr 237, poz. 2376 oraz z 2007 r. Nr 201, poz. 1462) oraz 11 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem nr 2208/2008 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lipca 2008 r., zmienionego zarządzeniem nr 2326/2008 z dnia 1 września 2008 r. zarządzam, co następuje:


§ 1.
Ustalam dla Pani Wioletty Kasztelan p.o. Dyrektora Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych miesięczny limit kilometrów na jazdy lokalne do celów służbowych samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, marki ...* i numerze rejestracyjnym ...* –
w wysokości 300 km.

§ 2.
W sprawach nieuregulowanych zarządzeniem mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271
ze zm.).
§ 3.
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2009 rok, dział 926 – Kultura Fizyczna
i Sport, rozdział 92601 – Obiekty Sportowe, Miejski Zespół Obiektów Sportowych, § 4410 – Podróże służbowe krajowe.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 marca 2009 r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

- nie podano marki i numeru rejestracyjnego samochodu; wyłączenia jawności dokonała Wioletta Jankowska - Kancelaria Prezydenta Miasta - Zespół Obsługi Sekretariatów - na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 30 marca 2009, godzina 09:05)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 033
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji