Zarządzenie Nr 2885/04 z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie : zamiany lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Nowy Rynek 10 w Płocku na lokal mieszkalny nr 159 w budynku przy ul. Pszczelej 2 w Płocku.

Zarządzenie  Nr 2885/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 grudnia 2004 roku

w sprawie : zamiany lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Nowy Rynek 10 w Płocku na lokal mieszkalny nr 159 w budynku przy ul. Pszczelej 2  w Płocku.

Na podst. art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz. U. Nr. 142, poz. 1591 z 2001r., zmiana: Dz. U. Nr 23, poz.220 z 2002r. Dz.U. Nr 62, poz. 558 z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984 z 2002r. Dz.U.Nr.214 poz.1806 z 2002r. Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003r.Dz.U.Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U.Nr 153, poz. 1271 z 2002r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055 z 2004r.Dz.U.Nr. 116, poz1203 z 2004r.) i na podstawie art. 4, art. 21, art. 22 i art. 23 ustawy z 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001r., zmiana: Dz.U.nr 168, poz. 1383 z 2002r.,Dz.U.Nr 113 poz.984 z 2002r., Dz.U.Nr. 113 poz. 1069 z 2003 roku, Dz.U.Nr 116, poz. 1203 z 2004 r.) oraz § 2 ust.1, pkt 4 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 maja 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156, poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002r.) zarządzam co następuje :

§ 1

skierować Ewę Szymańską do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 159 w budynku przy ul. Pszczelej 2, składającego się z dwóch pokoi i kuchni o powierzchni użytkowej 35,52 m2 , z tytułu zamiany lokalu mieszkalnego nr 6a w budynku przy ul. Nowy Rynek 10  w Płocku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 stycznia 2005, godzina 09:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 016
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji