Zarządzenie Nr 2857/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi i wyznaczenia parkingu strzeżonego

ZARZĄDZENIE Nr 2857/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 grudnia 2004r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi i wyznaczenia parkingu strzeżonego

Na podstawie art.50a i 130a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003r. Nr 59 poz.515 ze zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U. Nr 134 poz.1133 ze zm.), oraz uchwały Nr 357/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie oraz §3 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, ustalonego Zarządzeniem 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r., zarządza się co następuje:

§ 1

Wyznacza się firmę: Pomoc Drogowa - Holowanie Marzena Betkowska z siedzibą:  09-230 Bielsk ul. Płocka 34 do usuwania i parkowania pojazdów usuwanych z drogi.

§ 2

1)wyznacza się parking strzeżony dla parkowania pojazdów usuwanych z drogi  pod adresem: Płock NSZZ Policjantów, ul. Kilińskiego 12
2)wezwania w celu usunięcia pojazdów z dróg miasta Płocka należy kierować pod nr telefonów: 601-307-260, 26-15-017, 26-15-417  czynne 24h na dobę.

§ 3

Jednostka o której mowa w §1 jest zobowiązana do:
1) stosowania   przepisów   rozporządzenia   Ministra   Spraw  Wewnętrznych  i Administracji z dnia 02 sierpnia 2002r. w sprawie usuwania pojazdów (Dz.U.Nr 134 poz.1133 ze zm.)
2) pobierania opłat zgodnie z uchwałą 357/XIX/03 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie, stanowiąca załącznik do zarządzenia.
3)  wykonywania obowiązków wynikających z innych przepisów prawa.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Traci moc zarządzenie Nr 952/03 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 listopada 2003r. w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi i wyznaczenia parkingu strzeżonego.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:42)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 114
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji