Zarządzenie Nr 1591/04 z dnia 17 marca 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na tymczasowe połączenie dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Tumskiej 13, stanowiących własność Gminy Płock

Zarządzenie Nr 1591/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 marca  2004 roku.

 
w sprawie: wyrażenia zgody na tymczasowe połączenie dwóch lokali użytkowych zlokalizowanych w budynku przy ul. Tumskiej 13, stanowiących własność Gminy Płock

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz. U Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 z 2002 r.),  zarządzam co następuje:

§ 1


1. Wyrazić zgodę Pani xxxxxx najemcy lokali użytkowych  mieszczących się w budynku przy ul. Tumskiej 13 na tymczasowe połączenie dwóch użytkowanych lokali, na koszt własny, bez prawa do zwrotu nakładów, po uzyskaniu niezbędnych pozwoleń wymaganych przepisami prawa.
2. Zobowiązać najemcę do przywrócenia lokali do stanu poprzedniego na żądanie Wynajmującego w przypadku:
rozwiązania lub wygaśnięcia umów najmu,
zmiany najemcy lokalu w wyniku rozstrzygnięcia zorganizowanego przez wynajmującego przetargu.
 

§ 2


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia stosownego porozumienia z najemcą i nadzoru na prawidłowością prowadzonych robót.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 591
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji