Zarządzenie Nr 2773/04 z dnia 06 grudnia 2004r.
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

ZARZĄDZENIE Nr 2773/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

Na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101, poz.926 z 2002 r.; zm.: Dz.U.Nr 153, poz.1271 z 2002 r.; Dz.U.Nr 25, poz.219; Nr 33 poz.285 z 2004 r.) oraz § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 7/04 z 20 stycznia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka zarządzam, co następuje:

§1

Wyznaczam Andrzeja Kobylskiego – pełnomocnika ds ochrony informacji niejawnych do pełnienia funkcji administratora bezpieczeństwa informacji.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (piątek, 17 grudnia 2004, godzina 09:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 126
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji