Zarządzenie Nr 4133/05 z dnia 04 listopada 2005r.
w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego oraz powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 4133/05
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 4 listopada 2005 roku

w sprawie:  akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia  położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego  oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806,  Dz. U.  z 2003 r. Nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568;  Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203   Nr 167 poz. 1759, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U.  z 2004 r. Nr 261  poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087) w związku  z §  8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) i Zarządzeniem Prezydenta  Miasta Płocka      Nr  4035/05 z dnia 6 października 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego – Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

1. Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Płocku przy ul. Gałczyńskiego zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

 

dz. nr

pow.

w

m2

KW

przeznaczenie

w p.z.p.

szacunkowa

wartość nieruchomości

w zł.

cena wywoławcza nieruchomości

w zł.

1103

18

66167

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9.522,00

9.600,00

2.Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U.z 2004 r.  Nr 261, poz. 2603, Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087) upływa w dniu  16 grudnia 2005 r.

§ 2

Niniejsze Zarządzenie  zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.

Powołuje się Komisję  do  przeprowadzenia  przetargu ustnego nieograniczonego na  sprzedaż  nieruchomości zabudowanej garażem   położonej w  Płocku  przy  ul. Gałczyńskiego w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2. Z-ca Przewodniczącego - Wojciech Rzeszotarski

3. Członek - Barbara Udałow

4. Członek - Zofia Żmijewska

5. Członek - Beata Łapiak

6. Członek - Dariusz Dobosz

§ 4

Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 10 listopada 2005, godzina 08:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 957
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji