Zarządzenie Nr 2932/04 z dnia 29 grudnia 2004r.
w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok.

Zarządzenie Nr 2932/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie: upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do  zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok.
    
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr. 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203),  art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. Nr 116, poz. 1207, Dz. U. Nr 145, poz. 1537), oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku 
zarządzam co następuje:

§ 1.

Upoważnić Dyrektora Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku do zaciągania zobowiązań w ramach planu finansowego wydatków bieżących jednostki na 2005 rok.

§ 2.

Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2005 rok
Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne (Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku).

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 13 stycznia 2005, godzina 10:36)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 983
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji