Zarządzenie Nr 1356/07 z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych gimnazjów na 2007 rok po dokonanych zmianach.
Zarządzenie Nr 1356/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 grudnia 2007r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych gimnazjów na 2007 rok po dokonanych zmianach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), uchwały Nr 51/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2007 rok oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 października 2007 r. zmienionego zarządzeniem Nr 1174/07 z 31 października 2007 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się plan finansowy rachunku dochodów własnych gimnazjów na 2007 rok po dokonanych zmianach, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
Upoważnia się Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach planu, o którym mowa w § 1, po uprzednim uzyskaniu akceptacji nadzorującego Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3.
Zobowiązuje się Dyrektora Zarządu Jednostek Oświatowych w Płocku do informowania Prezydenta Miasta Płocka o dokonaniu zmian, o których mowa w § 2, każdorazowo w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.

§ 4.
Traci moc zarządzenie Nr 1306/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego rachunku dochodów własnych gimnazjów na 2007 rok po dokonanych zmianach.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 07 stycznia 2008, godzina 10:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 213
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji