Zarządzenie Nr 2233/08 z dnia 23 lipca 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej.
ZARZĄDZENIE Nr 2233/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 lipca 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 Dz. U. z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327,
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603, Dz. U z 2005 r. Nr 281 poz. 2782, Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz. U.
z 2007 r. Nr 220 poz. 1600, Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 173 poz. 1218, Nr 59 poz. 369) w związku z § 4 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat – Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Targowej będącej własnością Gminy Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 173/1 o pow. 4 199 m2, Kw 76494/7.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta d/s Rozwoju.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (piątek, 08 sierpnia 2008, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 201
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji