Zarządzenie Nr 1753/08 z dnia 27 marca 2008r.
w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1082 oraz powołania komisji przetargowej.
ZARZĄDZENIE Nr 1753/08
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie: akceptacji ceny i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem przeznaczonej do zbycia położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1082 oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 Dz. U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087 Nr 169 poz. 1420 Nr 175 poz. 1459 Dz. U. z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Dz.U. z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004 r. 207 poz. 2108) i Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka Nr 1424/08 z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1082 - Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1

1. Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną garażem położoną w Płocku przy ul. Gałczyńskiego zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.

L.p.: 1
dz. nr: 1082
pow. w m2: 19
KW: 66167/3
przeznaczenie w p.z.p.: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
szacunkowa wartość nieruchomości w zł.: 12.800,00
cena wywoławcza nieruchomości w zł.: 13.000,00

2.Sprzedaż w/w nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r.) upływa w dniu 9 maja 2008 roku

§ 2

Niniejsze Zarządzenie zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka na okres 21 dni.
Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości.

§ 3.


Powołuje się Komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej garażem oznacz. nr ewidencyjnym działki 1082 o pow. 19 m² położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego w składzie:

1. Przewodniczący - Mariusz Pakulski

2. Z-ca Przewodniczącego - Marcin Kozanecki

3. Członek - Dariusz Dobosz

4. Członek - Barbara Udałow

5.Członek - Dorota Zgorzelska

6. Członek - Beata Łapiak

§ 4

Termin i godzinę przetargu ustali Przewodniczący Komisji Przetargowej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 01 kwietnia 2008, godzina 09:57)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 175
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji