Zarządzenie Nr 1163/07 z dnia 29 października 2007r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.
Zarządzenie Nr 1163/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974), § 11 ust. 2 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 169/XII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, zmienionego uchwałami: nr 830/XLVIII/05 z dnia 22 listopada 2005 r. i nr 991/LXIII/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r. oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 1140/07 z dnia 19 października 2007 r. zarządza się, co następuje:

§ 1.
Zwiększa się limit zatrudnienia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295 – Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe) o 1 etat w ramach umowy o pracę na zastępstwo.

§ 2.
Limit zatrudnienia w rozdziale 85295 – Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe) po dokonanym zwiększeniu wyniesie:
1) 20 etatów do dnia zakończenia urlopu wychowawczego (1 etat) oraz zwolnień lekarskich (2 etaty) zastępowanych pracowników,
2) 17 etatów od dnia zakończenia urlopu wychowawczego oraz zwolnień lekarskich zastępowanych pracowników.

§ 3.
Określa się źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok, dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85295 – Pozostała działalność (Świetlice środowiskowe).

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 12 listopada 2007, godzina 08:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 117
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji