Zarządzenie Nr 3720/05 z dnia 25 lipca 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu w budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 Zarządowi Miejsko-Powiatowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy.

Zarządzenie Nr 3720/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 lipca 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie lokalu w budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 Zarządowi Miejsko-Powiatowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku z przeznaczeniem na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz.1568 i Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne użyczenie Zarządowi Miejsko-Powiatowemu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Płocku lokalu na parterze budynku Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego przy ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 6 składającego się z dwóch sal, łazienki oraz dwóch pomieszczeń pomocniczych o łącznej powierzchni 123, 5 m2 z przeznaczeniem na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego dla dzieci niepełnosprawnych z porażeniem mózgowym i dysfunkcjami narządu ruchu na okres trzech lat począwszy od 1 lipca 2005 roku, tj. na okres do dnia 30 czerwca 2008r.

§ 2

Zobowiązuję Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku do zawarcia umowy z Zarządem Miejsko-Powiatowym TPD w Płocku określającej szczegółowe warunki użytkowania lokalu, o którym mowa w § 1 i zasady ponoszenia kosztów eksploatacyjnych.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2005r.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 03 sierpnia 2005, godzina 13:08)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 073
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji