Zarządzenie Nr 184/07 z dnia 01 lutego 2007r.
w sprawie: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.
Zarządzenie Nr 184/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 01 lutego 2007r.

w sprawie: wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592, z 2002 roku, Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055), art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z 1998 roku Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 roku Dz. U. Nr 72, poz. 802, Dz U. Nr 110, poz. 1255, z 2002 roku Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 roku Dz. U. Nr 199, poz. 1939, Dz. U. Nr 223, poz. 2217, z 2004 roku Dz. U. Nr 116, poz. 1202, z 2005 Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 roku Dz. U. Nr 34, poz. 243, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 104, poz. 711) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 164/2007 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wyrażam zgodę na wypłaty dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 rok dla pracowników jednostek i zakładów budżetowych miasta Płocka.

§ 2.

Określam termin wypłat w dniach od 1 lutego do 31 marca 2007 roku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 19 lutego 2007, godzina 11:53)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 084
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji