Zarządzenie Nr 1516/04 z dnia 10 marca 2004r.
w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.

Zarządzenie Nr 1516/2004
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 marca 2004 r.

 

w sprawie:  ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), w związku z art. 91 i art. 92 ust 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 2a ust. 1 pkt. 12a i art. 35 ust. 13 ustawy           z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998r. Nr 64 poz. 414, zmiany: Dz.U. z 1998r.        Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, Nr 162 poz. 1118, Nr 162 poz. 1126, Dz.U. z 1999r. Nr 20 poz. 170, Nr 79 poz. 885, Nr 90 poz. 1001, Dz.U. z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 238, Dz. U. z 2001r. Nr 72 poz. 748,    Nr 88 poz. 961, Nr 89 poz. 973, Nr 111 poz. 1194,    Nr 122 poz. 1349, Nr 154 poz. 1792, Dz.U. z 2003r. Nr 7 poz. 79, Nr 44 poz. 389, Nr 122 poz. 1143, Nr 128 poz. 1176, Nr 135 poz. 1268, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, Nr 228 poz. 2255) oraz art.4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt. 2 ustawy z 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z  2000r. Nr 62 poz. 718, Dz. U. z  2001 Nr 46 poz. 499) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalić średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku, ul. Krótka 6a  w wysokości 1 987, 00 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 3

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 640
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji