Zarządzenie Nr 2820/04 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie: zamiany nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gmury na działki niezabudowane położone przy ul. Mazowieckiej.

Zarządzenie Nr 2820/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2004 r

w sprawie:  zamiany nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Gmury na działki niezabudowane położone przy ul. Mazowieckiej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806, Dz.U. z  2003 r. Nr 80 poz 717 , Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), art. 13 ust. 1, art.15 ust 1, art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 ze zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. nr 154 poz. 1800, Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126 poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz 717,720,721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz 177, Nr 91 poz. 870, Nr 92 poz. 880, Nr 141 poz. 1492), §5 Uchwały Nr 593/XXXII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 26.10.2004 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Płock na okres powyżej 3 lat
– Prezydent  Miasta Płocka zarządza co następuje :

§1


Wyraża się zgodę na zamianę działek niezabudowanych nr  3688/11, 3688/18, 3688/24, 3688/37 o ogólnej pow. 3205 m2 położonych przy ul. Mazowieckiej stanowiących własność gminy Płock na nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym ozn. nr ewid. 1646/4 o pow. 3060 m2 położoną przy ul. Gmury 2 stanowiącą własność Pana  ...*.

§2


Powyższa zamiana odbywa się za dopłatą przez Gminę Płock kwoty: 90 500,- zł (brutto) stanowiącej różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

§3


Koszty aktu notarialnego pokrywa Gmina Płock.


§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

* - nie podano imienia i nazwiska osoby fizycznej; wyłączenia jawności dokonało Biuro Obsługi Prezydenta na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm.)

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 08:21)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 017
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 08:23
  • Historia aktualizacji

  • 27 grudnia 2004, godzina 08:23 Aktualizacja danych