Zarządzenie Nr 4119/05 z dnia 03 listopada 2005r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.

Zarządzenie Nr 4119/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 listopada 2005r.

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w celu prowadzenia przez nie działalności statutowej w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku.  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759) oraz Uchwały Nr 180/XII/03 Rady Miasta Płocka  z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie przeznaczenia budynku przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku na potrzeby organizacji pozarządowych działających na polu ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz uchylenia Uchwały Nr 1164/LVI/02 Rady Miasta Płocka z dnia 24 września 2002r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej do współpracy z organizacjami pozarządowymi, a także Uchwały Nr 676/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku w sprawie przyjęcia zasad najmu gminnych lokali użytkowych oraz Zarządzenia Nr 3719/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 lipca 2005r. w sprawie ustalenia wysokości opłat czynszowych   za najem lokali oraz przyjęcia zasad korzystania z lokali przez organizacje pozarządowe w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych  przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku, zarządzam co następuje:

§ 1

1.Wyrażam zgodę na wynajęcie lokali użytkowych w budynku Miejskiego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ul. Misjonarskiej 22 w Płocku w celu prowadzenia działalności statutowej niżej wymienionym organizacjom pozarządowym:
a)Oddziałowi Polskiego Centrum Mediacji w Płocku – lokale o łącznej powierzchni użytkowej 22,40 m2 ;
b)Stowarzyszeniu Chorych Przewlekle i Ich Przyjaciół „W SOBIE MOC”- lokal o powierzchni użytkowej 17,15 m2 ; 
2.Określam okres użytkowania lokali, o których mowa w ust. 1 na trzy lata począwszy od dnia 1 listopada 2005r.
3.Ustalam czynsz za najem lokali, o których mowa w ust. 1 w wysokości 1 zł + VAT za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu.       

§ 2

Zobowiązuję administratora budynku do zawarcia umów najmu z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w § 1.    

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Polityki Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 15 listopada 2005, godzina 07:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 033
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji