Zarządzenie Nr 2852/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 28 w Płocku.

Zarządzenie Nr  2852/04
Prezydenta  Miasta  Płocka
z dnia 16 grudnia 2004 roku


w sprawie   wynajęcia lokalu mieszkalnego  nr 23 położonego w budynku przy ul. Kolegialnej 28 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r. , Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055 i Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4, art. 14 i art. 23 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. zmiana: Dz. U. Nr 168 poz. 1383, Dz. U. Nr  113 poz. 984 z 2002 r. , Dz. U. 113 poz. 1069 z 2003 r. i Dz. U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) oraz § 2 ust. 1 pkt 8 i § 5 uchwały Rady Miasta Płocka Nr 1081/LIII/02 z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 poz. 3420 z dnia 15 czerwca 2002 r.),  zarządzam co następuje:

§ 1

Uchylić Zarządzenie Nr 2419/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2004 roku w sprawie skierowania Państwa Marzeny i Dariusza  małż. Ciszewskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego nr 23
w budynku przy ul. Kolegialnej 28 w Płocku, po wyprowadzeniu się najemcy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:28)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 092
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji