Zarządzenie Nr 1518/04 z dnia 11 marca 2004r.
w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.

Zarządzenie Nr 1518/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 11 marca 2004 roku

w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku.


          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990  roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku, z 2002 roku Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568), § 8 pkt 2 Statutu Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych w Płocku oraz § 8 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 Kierownika Urzędu Miasta Płocka z dnia 20 stycznia 2004 roku,
zarządzam co następuje:

§ 1.


1. Zwiększyć limit zatrudnienia w Miejskim Zespole Obiektów Sportowych w Płocku o 4 etaty    od dnia 1 kwietnia 2004 roku.
2. Limit zatrudnienia w jednostce po dokonaniu zwiększenia wyniesie 126,00 etatów.


§ 2.


Określić źródło finansowania – Budżet Miasta Płocka na 2004 rok.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Miejski Zespół Obiektów Sportowych


§ 3.


Wykonanie Zarządzenia  powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.


§ 4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:59)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 597
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji