Zarządzenie Nr 1595/04 z dnia 18 marca 2004r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka

Zarządzenie  Nr 1595/04
Prezydenta  Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2004 roku.


w sprawie: wprowadzenia Regulaminu  Pracy Urzędu Miasta Płocka

  
      Na  podstawie art. 24 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142,  poz.1593, z 2002  r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 ) w związku z  art.1041 , art.1042  § 2 i art. 104 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz § 8 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego  Urzędu Miasta Płocka  nadanego  Zarządzeniem Nr 7/2004  z dnia 20 stycznia  2004 r.  zarządzam,  co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Pracy Urzędu Miasta Płocka  stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiazuję  Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta  do zapoznania z Regulaminem Pracy podległych  pracowników.

§ 3

Zarządzenie należy podać do wiadomości pracownikom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka  w następnym dniu po podpisaniu.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Płocka.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr 37/99  Prezydenta Miasta Płocka  z dnia  3 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Płocka oraz Zarządzenie Nr 87/2002   z dnia 25 lipca 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Płocka.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie  po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracownikom.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (wtorek, 23 marca 2004, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 688
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji