Zarządzenie Nr 1379/08 z dnia 03 stycznia 2008r.
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku

ZARZĄDZENIE NR 1379/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 stycznia 2008r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych do używania Szkole Podstawowej nr 6  w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r Nr48, poz. 327), art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, ze zm. z 2002r. Nr 23,poz.220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) § 8 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka ustalonego zarządzeniem Nr 1140/2007 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 19 października 2007 r., § 8 pkt II 30 Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych  wprowadzonej zarządzeniem  Nr 325/07 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego  2007 r.
zarządza się co następuje:                      

                                                                   § 1

Wyraża się zgodę na nieodpłatne przekazanie Szkole Podstawowej Nr 6 w Płocku do używania środków trwałych stanowiących własność Gminy Płock  tj. przebudowanych  i zmodernizowanych  obiektów sportowych o wartości 668.447,32 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem  złotych  32/100) według dowodów przyjęcia OT z dn .18.08.2007 r

                                                                 § 2

Przekazanie dokonane zostanie w formie pisemnej na podstawie  protokołu przekazania środka trwałego -” PT”.

                                                                 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka  d/s Rozwoju.

                                                                 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (środa, 27 lutego 2008, godzina 12:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 209
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji