Zarządzenie Nr 1557/08 z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Armii Krajowej w Płocku.

Zarządzenie Nr 1557/08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  31 stycznia 2008r.

w sprawie : wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej przy ul. Armii  Krajowej w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568,  z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203,Nr 167, poz. 1759, z 2005r., Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128 ) i art. 13 ust. 1  ustawy       z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r.  Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218) w związku z § 6 ust.1c  uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zmiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent  Miasta  Płocka  zarządza co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych   o pow. 47 m2  oznaczonych jako część  działek nr 2906/159 i nr 2901/1  przy  ul. Armii Krajowej w Płocku   z przeznaczeniem pod nasadzenia krzewami dla Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku, ul. Gierzyńskiego 17  na okres   2 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowych określonej w §1 w wysokości     0,55  zł/m 2/m-c. plus podatek VAT.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
         
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (poniedziałek, 11 lutego 2008, godzina 08:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 356
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji