Zarządzenie Nr 2858/04 z dnia 16 grudnia 2004r.
w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku będących własnością gminy Płock.

Zarządzenie  Nr 2858/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  16 grudnia 2004r.


w sprawie :oddania w użyczenie nieruchomości gruntowych przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku będących własnością gminy Płock.
        
                            
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80   poz. 717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce   nieruchomościami  ( Dz. U. z 2000 r Nr 46 poz. 543, Dz.U.z 2001r. Nr 129 poz.1447, Nr 154  poz.1800,   z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271 i Nr 200 poz.1682 i Nr 240 poz.2058, z 2003r. Nr 80 poz.717, poz.720               i poz.721, Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz.1966, Nr 217 poz.2124, Dz.U.z 2004r. Nr 6 poz.39, Nr19 poz.177, Nr 92 poz.880, Nr 141 poz.1492 ) Prezydent  Miasta  Płocka,  zarządza co następuje;

§ 1

Wyraża się zgodę na oddanie w użyczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działki nr 89/1 o pow.3716 m2 i część działki nr 84/3 o pow. 1600 m2 zlokalizowanej przy ulicy Gwardii Ludowej  dla „RYNEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku , ul. Rembielińskiego 6b z przeznaczeniem na sprzedaż choinek i ozdób choinkowych na okres od 18.12.2004r. do 24.12.2004r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 28 grudnia 2004, godzina 10:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 101
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji