Zarządzenie Nr 2838/04 z dnia 15 grudnia 2004r.
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 2838/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 grudnia 2004r.

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Stypendialnej

Działając na podstawie § 7 ust. 2  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka /zarządzenie Nr 2152/2004 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004r. zmieniające zarządzenie Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004r.w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka/ i uchwały Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Miejską Komisję Stypendialną dla przyznawania stypendiów uczniom i studentom,   ze środków finansowych  ujętych w projektach opracowanych i realizowanych przez miasto Płock pn. „Ze stypendium ku dojrzałości” i „ Ze stypendium po tytuł”, w ramach projektów przewidzianych  w Działaniu 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:
Piotr Kubera – Zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej -  przewodniczący
Maciej Krzemiński- dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych – JB w Płocku - zastępca przewodniczącego,
oraz członkowie:
Ewa Adasiewicz – dyrektor Wydziału Oświaty Kultury i Sportu UMPł,
Krzysztof Dutkiewicz – kierownik Oddziału Oświaty UMPł,
Ewa Śniegocka– gł. specjalista Oddziału Oświaty UMPł,
Monika Różycka – podinspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
Marcin Krupiński - podinspektor Zarządu Jednostek Oświatowych – JB w Płocku.

§ 3.

Zadania Komisji określają postanowienia załączników nr 1 i 2 do uchwały Nr 587/XXX/04 Rady Miasta Płocka  z dnia 28 września 2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr 554/XXIX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie przystąpienia miasta Płocka do programów stypendialnych dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz studentów, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ustalenia regulaminów przyznawania stypendiów.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Polityki Społecznej.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 27 grudnia 2004, godzina 10:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 019
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji