Zarządzenie Nr 4258/05 z dnia 29 listopada 2005r.
w sprawie: wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.

Zarządzenie Nr 4258/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2005 roku.

w sprawie:  wpłaty kaucji mieszkaniowej za lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz.558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271,  Dz.U. Nr 214, poz.1806 z 2002r., Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r. Dz.U. Nr 102, poz.1055 z 2004r.Dz.U. Nr 116, poz. 1203 z 2004r.) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr 1081/LIII/02  Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka oraz § 6 zał. nr 1 do uchwały Zarządu Miasta Płocka Nr 100/2071/01 z dnia 25 października 2001 roku w sprawie zasad i trybu pobierania kaucji mieszkaniowych, zarządza się co następuje: 

§ 1

Wyrazić zgodę na zwolnienie Małgorzaty i Stanisława małż. Lewandowskich z wpłaty kaucji mieszkaniowej w wysokości 1521,96 zł, za lokal mieszkalny nr 17 przy ul. Kolegialnej 3 w Płocku.

§ 2

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Zastępcy  Prezydenta  Miasta  Płocka ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 06 grudnia 2005, godzina 10:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 040
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji