Zarządzenie Nr 2939/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE Nr 2939/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności środków trwałych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach / Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 roku Nr 261 poz. 7120/  zarządzam, co  następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków trwałych wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia, pochodzących z realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z Budżetu Miasta Płocka, stanowiących własność Gminy Płock.

2.Wniesiony wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności środków trwałych o wartości 58.000,00 /pięćdziesiąt osiem tysięcy/ złotych  przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Płocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Mirosław Milewski

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (czwartek, 13 stycznia 2005, godzina 10:50)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 205
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji