Zarządzenie Nr 1275/04 z dnia 22 stycznia 2004r.
w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Z a r z ą d z e n i e   Nr 1275/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 stycznia 2004 r.

w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, w związku z  § 7 ust. 1  Statutu  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku  zarządzam, co następuje: :

§  1

Przeprowadzić konkurs na stanowisko dyrektora  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§  2

W celu przeprowadzenia konkursu powołać Komisję Konkursową w składzie:

 
1. Milewski Mirosław -  Prezydent Miasta Płocka – Przewodniczący Komisji
2.Kubera Piotr – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka – Członek Komisji
3.Kowalewska Krystyna – Sekretarz Miasta Płocka – Członek Komisji
4.Michalska Katarzyna – Dyrektor Wydziału  Zdrowia i Spraw Społecznych – Członek Komisji
5.Krzysztof Ławniczak – Dyrektor  Wydziału Organizacji i Spraw Administracyjnych – Członek Komisji


§  3

Komisja, o której mowa w § 2 działa zgodnie z Regulaminem stanowiącym załącznik Nr 1 i 2  do zarządzenia.


§  4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 27 stycznia 2004, godzina 10:55)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 103
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji