Zarządzenie Nr 2891/04 z dnia 17 grudnia 2004r.
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, stanowiącej własność Gminy Płock.

Zarządzenie Nr 2891/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  17 grudnia 2004 r.


w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kilińskiego 12, stanowiącej własność Gminy Płock.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1005, Dz. U. Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jednolity Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r., ze zmianami: z 2000 r, Dz. Nr 6 poz. 70; z 2001 r. Dz. U. Nr 129 poz. 1447, Dz. U. Nr 154 poz. 1800, z 2002 r, Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 126 poz. 1070, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 130 poz. 1112, Dz. U. Nr 200 poz. 1682: Dz. U. Nr 240 poz. 2058, Dz. U. Nr 25 poz. 253, Dz. U. Nr 153  poz. 1271: z 2003 r. Dz. U. Nr 1 poz. 15, Dz. U. Nr 80 poz. 720, Dz. U. Nr 80 poz. 721, Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U Nr 162 poz. 1568; Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 124 poz. 1152, Dz. U. Nr 203 poz. 1966, Dz. U. Nr 217 poz. 2124,. z 2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 39, Dz. U. Nr 19 poz. 177, Dz. U. Nr 91 poz. 870, Dz. U. Nr 92 poz. 880), postanawiam co następuje:


§ 1


Wyrazić zgodę na wydzierżawienie Związkowi Stowarzyszeń Płocki Bank Żywności, ul. Kościuszki 3a w Płocku, nieruchomości zabudowanej położonej  przy ul. Kilińskiego 12 w Płocku działka nr 218/168 z przeznaczeniem na działalność statutową na okres do 31.12.2005 r.

§2


Ustalić czynsz miesięczny  za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości w wysokości 1,00 zł. netto.

§3


Zobowiązać dzierżawcę do ponoszenia wszelkich pozostałych kosztów, opłat i podatków związanych z użytkowaniem nieruchomości, kosztów konserwacji i napraw bieżących oraz utrzymania na terenie nieruchomości czystości i porządku.

§4


Zobowiązać administratora nieruchomości do zawarcia stosownej umowy.

§5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 14:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 951
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji