Zarządzenie Nr 4378/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

ZARZĄDZENIE Nr 4378/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie: wniesienia do Spółki Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2004 r. Nr 261, poz. 7120), zarządzam, co  następuje:

§ 1

1.Wnosi się do Spółki Płocki Fundusz Poręczeń kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 /słownie: jeden milion/ złotych z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2.Źródłem finansowania wkładu pieniężnego, określonego w ust. 1 będą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Płocka na 2005 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna”, rozdział 75095 – „Pozostała działalność”, paragraf 6010 – „wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego”, zadanie Nr 120/WGKIII/I/G – Płocki Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 10:01)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 096
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji