Zarządzenie Nr 1513/04 z dnia 10 marca 2004r.
w sprawie: zamiany działek gruntu położonych przy ul. Cisowej.

Zarządzenie Nr 1513/04
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 marca 2004 r.

w sprawie:  zamiany działek gruntu położonych przy ul. Cisowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984:Nr 153, poz.1271: Nr 214 poz.1806, Dz.U. z  2003 r. Nr 80 poz 717, Nr 162 poz. 1568), art. 13 ust. 1, art.15 ust 1 i 2, art. 67 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46 poz. 543 ze zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Dz.U. nr 154 poz. 1800, Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126 poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 80 poz 717,720,721,Nr 96 poz.874, Nr 124 poz.1152, Nr 162 poz.1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, z 2004 r. Nr 6 poz.39), §4 Uchwały Nr 795/XXXVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 27.03.2001r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez gminę oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością gminy Płock na okres powyżej 3 lat
– Prezydent  Miasta Płocka zarządza co następuje :

§1


Wyraża się zgodę na zamianę działki nr  xxx o pow.xxxm2 położonej w Płocku przy ul. Cisowej stanowiącej własność gminy Płock na działkę xxx  o pow. xxx m2 położoną w Płocku przy ul. Cisowej stanowiącą własność osoby fizycznej.

§2


Powyższa zamiana odbywa się za dopłatą przez właściciela działki nr xxx kwoty: xxx zł stanowiącej różnicę wartości zamienianych nieruchomości.

§3


Koszty aktu notarialnego pokrywa właściciel działki o nr ewidencyjnym xxx.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 12 marca 2004, godzina 12:23)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 694 581
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji