Zarządzenie Nr 4372/05 z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie: wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 w Płocku.

Zarządzenie  Nr 4372/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie:  wynajęcia  lokalu mieszkalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 w  Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianą: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,  Dz.U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. Nr 153 poz. 1271 z 2002 r. i Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.  i Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz.U. Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.) i na podstawie art. 4, art. 14 i art. 23 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz. 266 z 2005 r.)  oraz §  2 ust. 7 i 8, i § 5  uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz. 3420), zarządza się  co następuje:

§ 1

Mieszkanie nr 13 położone w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10 w Płocku przeznaczyć na wynajem jako lokal socjalny.     

§ 2

Wyrazić zgodę skierowanie Ryszarda Dmochowskiego do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego nr 13 położonego w budynku przy ul. Jerozolimskiej 6/8/10
w Płocku, składającego się z pokoju, przedpokoju i łazienki o powierzchni użytkowej 14,08 m2  i mieszkalnej 8,42 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi  w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

 

Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 09:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 074
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji