Zarządzenie Nr 1072/07 z dnia 03 października 2007r.
w sprawie:  ustalenia czynników podwyższających i obniżających wartość stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy
Zarządzenie nr 1072/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 03 października 2007r.

w sprawie:  ustalenia czynników podwyższających i obniżających wartość stawek czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2002 r., Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2003 r.; Nr102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2004 r.; Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z 2005 r.; Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 z 2006 r.; Nr 48 poz. 327 z 2007 r.) oraz Uchwały Nr 152/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 472/XXIV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2004 – 2008, zmienionej uchwałą Nr 693/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku, w zakresie polityki czynszowej oraz planów w zakresie sprzedaży lokali zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć, iż do czasu ustalenia nowych stawek czynszowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Płock lub będących w jej posiadaniu samoistnym czynsz będzie ustalany na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds Komunalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z up. Prezydenta Miasta Płocka
/-/ Tomasz Kolczyński
Zastępca Prezydenta
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 05 października 2007, godzina 09:15)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 093
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji