Zarządzenie Nr 337/07 z dnia 28 lutego 2007r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku
Zarządzenie Nr 337/07
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2007r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 8 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego Zarządzeniem Nr 164/2007 z dnia 30 stycznia 2007r., zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 2

Przekazanie pozostałych środków trwałych w użytkowaniu nastąpi na podstawie przekazania, który zostanie podpisany przez:
1.Zastępcę Prezydenta ds. Rozwoju – Tomasza Kolczyńskiego
2.Sekretarza Miasta Płocka – Krystynę Kowalewską
3.Skarbnika Miasta Płocka – Barbarę Szurgocińską
oraz przedstawicieli strony przejmującej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 12 marca 2007, godzina 08:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 079
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji