Uchwała Nr 694/XXXIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2005 roku
w sprawie: założenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Uchwała Nr 694/XXXIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 kwietnia 2005 roku

w sprawie: założenia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, nadania aktu założycielskiego i statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt  15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214. poz. 1806 oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5b, art. 58 ust. 1,6, 7, art. 79 ust.1 ustawy  z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005r. Nr 17, poz. 141) oraz art. 18 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Dz. U. Nr 96, poz. 874, Dz. U. Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) i Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na rok 2005 oraz art. 4 ust.1 w związku z art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 60, poz. 718; Dz. U. z 2001 r. Nr 46, poz. 499, Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1

1.Założyć z dniem 1 września 2005 roku publiczną ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 23, dającą podstawy wykształcenia muzycznego, wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
2.Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej.

§ 2

Jednostkę budżetową wymienioną w § 1 wyposaża się w sprzęt i pomoce dydaktyczne wykorzystując warunki materialne dotychczas działającej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku przy ul. Kolegialnej 23.

§ 3

Nadać szkole akt założycielski w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 oraz statut w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Przyjąć źródło finansowania - Budżet Miasta Płocka na 2005 rok - Szkoły Artystyczne Dział 801 rozdział 80132.

§ 5

Obsługa finansowo – księgowa utworzonej Szkoły będzie prowadzona przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. K. Szymanowskiego w Płocku.

§ 6

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1.09.2005 roku.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

Uzasadnienie

1 września 2001 roku została stworzona płockim dzieciom (na zasadzie porozumienia pomiędzy Urzędem Miasta Płocka, Szkołą Podstawową Nr 1 i Państwową Szkołą Muzyczną I i II Stopnia) możliwość uczęszczania jednocześnie do szkoły podstawowej i muzycznej. Nie powstała w ten sposób nowa placówka,  a wyłącznie poprzez wspólną organizację zajęć dano, szczególnie uzdolnionym dzieciom, możliwość rozwoju ich talentu. Zajęcia odbywały się w szkole muzycznej.
Obecnie został przeprowadzony, nabór po raz trzeci. W ten sposób osiągnięta została klasa III – ostatnia w początkowym cyklu nauczania.
Utworzenie w Płocku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia umożliwi dzieciom zdolnym muzycznie ich dalszy rozwój, niezależnie od statusu materialnego rodziców przez zwiększenie dostępności do szkoły muzycznej. Zorganizowanie zajęć dydaktycznych i muzycznych w jednym budynku w godzinach przedpołudniowych pozwoli na lepszą organizację pracy i wypoczynku dzieci. Zniesienie „bariery” opieki nad dzieckiem uczęszczającym jednocześnie do dwóch szkół zwiększy zainteresowanie rodziców.
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia dysponuje nowoczesnym obiektem i pomieszczeniami, w których mogą być realizowane funkcje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze szkoły. Sale lekcyjne wyposażone są  w indywidualne stanowiska, dostosowane do wzrostu ucznia. Planowanie zajęć w godzinach przedpołudniowych pozwoli na lepsze wykorzystanie obiektu. Ponadto kształcenie dzieci i młodzieży w jednej szkole sprzyja lepszym wynikom nauczania.
W 2005 roku zmieniony został algorytm naliczania subwencji oświatowej dla samorządów. Zmienione zostały wagi dla szkół artystycznych (w tym szkół muzycznych). Zgodnie z aktualnym rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 28.12.2004 roku (Dz. U. Nr 203 poz. 1966) w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 na utrzymanie jednego ucznia ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia Miasto Płock otrzyma 3,01 kwoty przypadającej na ucznia masowej szkoły podstawowej.
Mając na względzie podniesienie jakości kształcenia i zapewnienie optymalnego rozwoju zdolnych i utalentowanych muzycznie dzieci z miasta Płocka, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym zasadne jest utworzenie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia.
Zakładanie i prowadzenie publicznych szkół artystycznych jest zadaniem ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (art. 5 ust 3c ustawy o systemie oświaty), jednak na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Płock a  Ministrem Kultury zadanie to zgodnie z art. 5 ust. 5b ustawy o systemie oświaty będzie realizowane przez jednostkę samorządu terytorialnego – Miasto Płock.
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, na organie zakładającym szkołę spoczywa obowiązek nadania aktu założycielskiego (załącznik nr 1) i pierwszego statutu (załącznik nr 2). Niniejsza uchwała jest realizacją wymogu ustawowego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 maja 2005, godzina 11:45)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 421
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji