UCHWAŁA Nr 1010/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006 roku
w sprawie: nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 1010/LXII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie:  nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102  poz 1055, Nr 116 poz 1203, Nr 167 poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128), art. 12 pkt. 11, art. 40 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, zm.  Dz. U. z 2005r. Nr 169 poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych  (tekst jednolity: Dz. U. z  2005r. Nr 190 poz. 1606, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 267 poz. 2253, Dz. U. z 2006r. Nr 73 poz. 501) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się statuty jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej działającym na terenie Miasta Płocka w brzmieniu załączników do niniejszej uchwały, stanowiących jej integralną część:
1. Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy w Płocku, ul. Mościckiego 27  - załącznik nr 1,
2. Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Płocku, ul. Wyspiańskiego 26 – załącznik nr 2,
3. Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Płocku, ul. Czwartaków 16 m 23-24 – załącznik nr 3,
4. Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Płocku, ul. Kalinowa 80 – załącznik nr 4,
5. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Płocku, ul. Mościckiego 6 – załącznik nr 5.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia publikacji.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek posiadania statutów przez wszystkie jednostki budżetowe. Do tej pory powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej zgodnie z zapisami  ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i aktów wykonawczych, tj. rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 30 września 2005r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych   funkcjonowały na podstawie regulaminów organizacyjnych zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Płocka.   
Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o finansach publicznych statut jednostki organizacyjnej oprócz jej nazwy i siedziby zawiera określenie przedmiotu działalności podstawowej jednostki.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 02 listopada 2006, godzina 07:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 783
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji