Uchwała Nr 896/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie: założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.

Uchwała Nr 896/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie: założenia przedszkola publicznego, przyjęcia aktu założycielskiego przedszkola oraz nadania statutu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h oraz art. 40 ust. 1i ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz.  2104) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) i § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r., Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Zakłada się z dniem 1 września 2006 roku publiczne przedszkole pod nazwą: Miejskie Przedszkole Nr 4 w Płocku, zwane dalej “Przedszkolem”.

§ 2

Przedszkole jest jednostką budżetową i będzie prowadzone w lokalu znajdującym się w budynku położonym w Płocku przy ul. Czwartaków nr 18b.

§ 3

Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4

Nadaje się Przedszkolu statut, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5

Przyjmuje się źródło finansowania - Budżet Miasta Płocka na 2006 r. - dział 801 Oświata i Wychowanie, rozdział 80104 - przedszkola.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały zamyka procedurę założenia przedszkola publicznego, które jest budowane przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Sp. z o.o. w Płocku w zasobach własnych i będzie prowadzone w lokalu znajdującym się w budynku położonym w Płocku przy ul.Czwartaków 18b. Środki finansowe na realizację przedszkola zostały przyznane następującymi uchwałami Rady Miasta Płocka:

1)nr 575/XXX/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe "Zagroda Miedza" w Płocku,
2)nr 808/XLVII/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 r.,
3)nr 822/XLVII/05 z dnia 25 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 575/XXX/04 z dnia 28 września 2004 r. w sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe "Zagroda Miedza" w Płocku.

Zapewnienie edukacji publicznej oraz zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli jest zadaniem własnym gminy, które realizuje stosownie do postanowień ustawy o samorządzie gminnym i o systemie oświaty.
Powstanie pełnostandardowego przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe jest ważym i długo oczekiwanym wydarzeniem w życu społeczności lokalnej Płocka. Zapewnienie rodzinom mającym dzieci wieku od 3 do 6 lat dostępu do przedszkola w pobliżu miejsca zamieszkania znacznie poprawi ich standard życia oraz przyczyni się do normalizacji organizacji pracy w przedszkolach zlokalizowanych na osiedlu na osiedlu Podolszyce Północ.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 09:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 386
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji