Uchwała Nr 855/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

Uchwała Nr 855/XLIX/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2005 roku

w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,  z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492,  z 2005 Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087), oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,   poz. 984, Nr 214, poz.1806 , z 2003r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 i z 2005r. Nr 172, poz.441, Nr 175,            poz. 1457) w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568  i z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759) i uchwały Nr 276/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki,

Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki, stanowiący zmianę fragmentu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz         z Ośnicą” zatwierdzonego uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19.09.2000r. – opublikowany w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2001r. Nr 22, poz. 194.

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,9 ha, położony w południowo-wschodniej części miasta, którego granice wyznaczają: zewnętrzne linie rozgraniczające ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle oraz projektowanej ulicy wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

§ 3. Integralną częścią uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:500, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) stwierdzenie zgodności miejscowego planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) zmiana dotychczasowego przeznaczenia terenu umożliwiająca uregulowanie zasad zabudowy i zagospodarowania;
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych.

§ 5. 1. W planie określa się:
1) przeznaczenie terenu oraz jego linie rozgraniczające;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
5) granice i sposoby zagospodarowania terenu narażonego na niebezpieczeństwo powodzi;
6) szczegółowe zasady podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
7) szczegółowe warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej;
9) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;
2) zasad ochrony  dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
4) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
5) szczegółowych zasad  i warunków scalania nieruchomości;
6) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 r. poz. 717 ze zmianami), o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2) przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta Płocka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
4) planie – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę wraz z załącznikami (rysunkiem planu, stwierdzeniem zgodności miejscowego planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, rozstrzygnięciami dotyczącymi: sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego i  o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań własnych gminy) o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
5) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek sporządzony na mapie w skali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;
6) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem w granicach przedstawionych na rysunku planu;
7) terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie podstawowe terenu;
8) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi i odrębnymi;
9) uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na otoczenie, powodowane emisją gazów i pyłów, zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z funkcjonowaniem tych obiektów  i urządzeń;
10) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię działki nie utwardzoną, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością lub wodą;
11) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym;
12) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez to rozumieć możliwość swobodnego sytuowania budynków (obiektów kubaturowych) na działce lecz bez prawa przekroczenia linii oznaczonej na rysunku planu.

Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE


§ 7.1. Plan wyznacza teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM/MN.

2. Ze względu na położenie terenu w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego dopuszcza się  zabudowę, zgodnie z ust.1 pod warunkiem, że ryzyko inwestycyjne związane z zagrożeniem powodziowym poniesie inwestor.

§ 8.1. Plan ustala dla terenu oznaczonego symbolem RM/MN zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) adaptację istniejących sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych i odrębnych,
2) zakaz realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających – z zastrzeżeniem lit. a – b,
a) w sytuacji braku możliwości prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, poza liniami rozgraniczającymi terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/MN, dopuszcza się realizację sieci infrastruktury w liniach rozgraniczających terenu przy zachowaniu przepisów szczególnych i odrębnych,
b) dla nadziemnych urządzeń uzbrojenia terenu przebiegających w granicach działek nie będących własnością gminy Płock, ustala się konieczność uregulowania spraw formalno – prawnych służebności terenów w celu zapewnienia dostępu dla wykonywania bieżących konserwacji, napraw i remontów,
2. w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej Ø 160 w ul. Roztocze, Ø 100 – w ul. Podwale i Ø 90 – w ul. Powiśle,
3. w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych:
a) dopuszcza się odprowadzenie w/w ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych do czasu wykonania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej bez możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
4. w zakresie wód opadowych:
a) powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych do czasu wybudowania miejskiej kanalizacji deszczowej w obrębie własności terenu,
5. w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
a) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, z obowiązkiem stosowania technologii i paliw ekologicznych,
6. w zakresie gospodarki odpadami:
a) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach na terenie posesji,
b) usuwanie w/w odpadów za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm wywozowych, zgodnie  z ustaleniami przepisów szczególnych i odrębnych,
c) zachowanie zasad gospodarowania odpadami innymi niż komunalne, zgodnie z przepisami o odpadach i przepisami o ochronie środowiska,
7. w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) zasilanie w energię elektryczną następować będzie z istniejącej i projektowanej sieci napowietrznej i kablowej średniego napięcia,
8. w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny:
a) zasilanie w gaz z istniejącego przewodu średniego ciśnienia Ø 63 w ulicach Roztocze, Podwale i Powiśle,
9. podłączenie odbiorców do sieci oraz dostawa i odbiór mediów następować będzie na podstawie warunków uzyskanych od właściwego zarządcy danej sieci. 

§ 9. Plan ustala zasady obsługi komunikacji, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem RM/MN, z ulic lokalnych oznaczonych symbolem 15KD w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą  w Płocku zatwierdzonego uchwałą Nr 679/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r.

Rozdział 3
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 10. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem RM/MN, plan ustala przeznaczenie na cele zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, plan ustala:
a) Możliwość rozbudowy, nadbudowy istniejących budynków oraz lokalizacji nowych z zastrzeżeniem ust. 4;
b) możliwość wtórnego podziału nieruchomości, gdy działki powstałe w wyniku podziału, bądź podziału i scalenia będą nie mniejsze niż 950 m2,
c) minimalną szerokość frontu działki powstałej w wyniku podziału na 25 m;
d) położenie nowej granicy podziału działki, określając jej kąt w stosunku do pasa drogowego na 90° lub kierunek – równoległy do najbliższej linii rozgraniczającej terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, plan zakazuje:
a) wprowadzania zmian w naturalnym ukształtowaniu, za wyjątkiem podwyższenia poziomu terenu działek gruntem nasypowym do rzędnej 60.30 m n.p.m.;
b) stosowania ogrodzeń pełnych oraz z prefabrykatów betonowych;
c) lokalizowania tymczasowych urządzeń i obiektów budowlanych;
d) wprowadzania nowych funkcji dopuszczonych  w ramach zmiany przeznaczenia budynków mogących powodować uciążliwości przekraczające granice działki.

4. W stosunku do zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1, plan ustala następujące wymagania:
1) w przypadku, rozbudowy lub nadbudowy istniejących budynków  plan ustala:
a) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej terenu;
b) wysokość budynków nie przekraczającą 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) liczoną od rzędnej 62 m n.p.m.;
c) dla części budynku powstałej w wyniku rozbudowy – wykonanie podłogi kondygnacji z pomieszczeniami mieszkalnymi i pomocniczymi na poziomie powyżej rzędnej 62 m n.p.m.;
d) możliwość sytuowania pomieszczeń gospodarczych, użytkowych i technicznych poniżej rzędnej zalewowej wodą stuletnią (61,40 m n.p.m.);
e) kąt nachylenia dachu 30°-45° (przy zastosowaniu dachów mansardowych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci, odpowiednio do ich konstrukcji);
f) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 20% powierzchni działki;
g) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 65% powierzchni działki;
h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działek, w ilości 1 stanowisko na 1 mieszkanie, w tym stanowisko garażowe;
i) dla budynków przyłączenie instalacji do istniejących urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych;
2) w przypadku lokalizacji nowych budynków plan ustala:
a) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy  w odległości nie mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej terenu;
b) wysokość budynków nie przekraczającą 2 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe) liczoną od rzędnej 62 m n.p.m.;
c) wykonanie podłogi kondygnacji z pomieszczeniami mieszkalnymi i pomocniczymi na poziomie powyżej rzędnej  62 m n.p.m.;
d) możliwość sytuowania pomieszczeń gospodarczych poniżej rzędnej zalewowej wodą stuletnią (61.40 m n.p.m.);
e) kąt nachylenia dachu 30°-45° (przy zastosowaniu dachów mansardowych dopuszcza się inne kąty nachylenia połaci, odpowiednio do ich konstrukcji);
f) powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 20% powierzchni działki;
g) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 65% powierzchni działki;
h) miejsca postojowe dla samochodów osobowych w granicach działek, w ilości 1 stanowisko na 1 mieszkanie nie licząc stanowiska garażowego;
i) dla budynków przyłączenie instalacji do istniejących urządzeń komunalnych uzbrojenia terenu, stosownie do przepisów szczególnych.

Rozdział 4
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 11. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy, dla terenów objętych planem, ustala się dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości stawkę w wysokości 10 %.

§ 12. W granicach obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedli Imielnica i Borowiczki wraz     z Ośnicą w Płocku zatwierdzonego uchwałą Nr 679/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 lutego 2001 roku poz. 194).

§   13.  Do spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a nie zakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§  14.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§  15.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 2002r. do Prezydenta Miasta Płocka wpłynął wniosek Pani Ireny Justyńskiej o zmianę w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w zakresie przeznaczenia działki nr ew. 1769 położonej przy ul. Roztocze, której jest współwłaścicielką. W złożonym wniosku Pani Irena Justyńska wnosiła o przeznaczenie całej działki na tereny rolnicze i ogrodnicze istniejącej zabudowy  o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym oznaczone na rysunku planu symbolem MRO.
Stosownie do art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonana została analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu miejscowego oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, przyjęta Zarządzeniem Nr 761/03 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 18.09.2003r.
W dniu 29 września 2003r. Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 276/XV/03  w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Powale,  ul. Powiśle oraz projektowaną ulicą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Słupianki.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta przedmiotowej uchwały oraz zgodnie z art. 17 w/w ustawy Prezydent Miasta Płocka przeprowadził procedurę planistyczną.

Projekt planu dla działki o nr ew. 1769 ustalił:
a) funkcję terenów zabudowy mieszkaniowej w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ze względu na położenie terenu w strefie potencjalnego zagrożenia powodziowego, zabudowę (lokalizacja nowej, rozbudowa    i nadbudowa istniejącej) dopuszcza się pod warunkiem, wykonania podłogi kondygnacji z pomieszczeniami mieszkalnymi i pomocniczymi na poziomie powyżej rzędnej 62 m n.p.m.,
b) że, ryzyko inwestycyjne związane z zagrożeniem powodziowym poniesie inwestor.

W dniach od 20 września 2005r. do 18 października 2005r. projekt w/w planu został wyłożony do publicznego wglądu. W dniu 13 października 2005r. Pani Irena Justyńska złożyła uwagę do ustaleń projektu planu dot. wysokości stawki dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wnioskując o ustalenie w/w opłaty w wysokości 0%.
Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 4194/2005 w dniu 21 listopada 2005r. podjął decyzję o nieuwzględnieniu przedmiotowej uwagi biorąc pod uwagę następujące uwarunkowania:
a) dla przedmiotowej działki Pani Ireny Justyńskiej oraz terenów sąsiadujących z nią, w obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku stawka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wynosi 30%,
b) koszty budowy na przedmiotowej działce będą znacznie wyższe w stosunku do działek sąsiednich – teren (w strefie zagrożenia powodziowego) najniżej położony,
c) stawkę 0% ustala się wyłącznie w przypadku przeznaczenia terenów na cel publiczny, gdy dotyczy to terenów gminnych oraz gdy nie nastąpił wzrost wartości nieruchomości.

Rada Miasta Płocka podzielając w pełni w/w argumenty zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podjęła niniejszą uchwałę. 

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (piątek, 16 grudnia 2005, godzina 08:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 474
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji