UCHWAŁA Nr 573/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii

Uchwała Nr 573/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku


w sprawie: podpisania umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii  


Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt.12a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) – Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na podpisanie umowy o współpracy w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia, gospodarki i działalności samorządowej pomiędzy Miastem Płock i Gminą Thurrock w Wielkiej Brytanii o treści zgodnej z przedstawionym projektem.
2.Tekst umowy w języku polskim i angielskim stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.    

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 601
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 05 października 2004, godzina 08:12
  • Historia aktualizacji

  • 05 października 2004, godzina 08:12 Aktualizacja danych