Uchwała Nr 871/L/05 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Uchwała Nr 871/L/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie przyjęcia „Karty współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.m 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441),art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568),  art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420) i Uchwały Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Kartę współpracy Miasta Płocka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego poprzez swoje zaangażowanie, aktywność, skupianie w swych szeregach ludzi najaktywniejszych, chcących rozwiązywać problemy społeczne, w istotny sposób wpływają na jakość życia w Płocku. Obszary działania tych organizacji to przede wszystkim: pomoc społeczna, zdrowie i profilaktyka, oświata i edukacja, sport i turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, nauka i technika, gospodarka, bezpieczeństwo publiczne, ekologia i ochrona środowiska. Rozległość zadań w jakie angażują się organizacje, ich społeczny charakter oraz wysoki poziom realizowanych usług powodują, że postrzegane są one jako cenny partner jednostek samorządu terytorialnego.
Karta Współpracy stanowić będzie element realizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.
Program akcji społecznej „Przejrzysta Polska”, w której udział bierze Urząd Miasta Płocka, przewiduje przyjęcie Karty Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jako podstawę współpracy  każdego nowoczesnego samorządu z  organizacjami pragnącymi brać czynny udział w życiu społeczności lokalnej. Standardy akcji wymieniają w jasny  sposób podstawową zawartość Karty: określenie formy współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanie koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, powołanie zespołu konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w którego skład wchodzą ich przedstawiciele, sposób dotowania organizacji, sposób monitorowania współpracy.  Niniejsza Karta zawiera wymienione elementy , a osadzone w jej założeniach roczne programy współpracy stanowią element polityki społecznej  Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (środa, 04 stycznia 2006, godzina 13:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 582
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji