Uchwały Rady Miasta:
Zakres: Sesja XXXIX - 25-08-2009
 • UCHWAŁA NR 575/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie sprostowania błędów pisarskich w treści uchwały nr 539/XXXVIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie inwestycji w nowe obiekty hotelarskie, modernizację istniejących obiektów hotelarskich oraz adaptację istniejących nieruchomości lub ich części na obiekty hotelarskie na terenie Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 574/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 573/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 363/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Płocku
 • UCHWAŁA NR 572/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zmiany Uchwały Nr 362/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr 870/XLII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2001 roku w sprawie zmiany nazwy, określenia zadań i terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Płocku
 • UCHWAŁA NR 571/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 6 w Płocku
 • UCHWAŁA NR 570/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: podpisania umowy o współpracy partnerskiej w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, sportu, gospodarki oraz działalności samorządowej pomiędzy Gminą - Miasto Płock i Miastem Huai an w Chińskiej Republice Ludowej
 • UCHWAŁA NR 569/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Długiej w Płocku.
 • UCHWAŁA NR 568/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy Długiej w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 567/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku
 • UCHWAŁA NR 566/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zgodności projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witolda Zglenickiego w Płocku z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 565/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Płocka na lata 2009 – 2013
 • UCHWAŁA NR 564/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym garażu zlokalizowanego przy ul. Padlewskiego
 • UCHWAŁA NR 563/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie pozbawienia ulicy Stary Rynek dotychczasowej kategorii drogi gminnej.
 • UCHWAŁA NR 562/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na terenie miasta Płocka Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
 • UCHWAŁA NR 561/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, wnioskowanego o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”, Działania 2.2 „Rozwój e-usług”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.
 • UCHWAŁA NR 560/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.
 • UCHWAŁA NR 559/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock do aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Projekt Partnerstwo dla bezpieczeństwa- ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego
 • UCHWAŁA NR 558/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy – Miasto Płock do Partnerstwa z Powiatem Zwoleńskim, Powiatem Łosickim i Powiatem Szydłowieckim w ramach aplikowania i realizacji wniosku o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.4: Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu Projekt Partnerstwo dla bezpieczeństwa- ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego
 • UCHWAŁA NR 557/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wytycznych do Polityki Parkingowej miasta Płocka, zasad i trybu działania organów samorządu miasta Płocka w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc postojowych dla pojazdów użytkowników stałych i przebywających okresowo, w tym również miejsc postojowych dla pojazdów, z których korzystają osoby niepełnosprawne oraz podstaw kształtowania w tym zakresie wskaźników ilościowych i jakościowych obowiązujących w granicach administracyjnych miasta Płocka oraz zasad przejęcia przez organy samorządu miasta Płocka obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów.
 • UCHWAŁA NR 556/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oznaczonej nr 1336 o pow. 578 m2 położonej w Płocku przy ul. Sadowej.
 • UCHWAŁA NR 555/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie zmian w Statucie Miasta Płocka.
 • UCHWAŁA NR 554/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.
 • UCHWAŁA NR 553/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2009 rok.
 • UCHWAŁA NR 552/XXXIX/09 z dnia 25 sierpnia 2009 roku
  w sprawie: nadania statutu Miejskiemu Zespołowi Obiektów Sportowych w Płocku – Jednostka Budżetowa.
 • Sesja XXXIX - 25-08-2009 - projekty uchwał