Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2022
 • Zarządzenie Nr 3278/22 z dnia 21 kwietnia 2022r.
  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3277/22 z dnia 21 kwietnia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3276/22 z dnia 21 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3878/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania w zarządzanie zasobów nieruchomości Gminy – Miasto Płock Zarządowi Budynków Komunalnych w Płocku z póź zmianami.
 • Zarządzenie Nr 3275/22 z dnia 21 kwietnia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock działek gruntu oznaczonych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków numerami 379/1, 379/2 i 379/3, obręb 3 - „Maszewo”
 • Zarządzenie Nr 3274/22 z dnia 21 kwietnia 2022r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne
 • Zarządzenie Nr 3273/22 z dnia 20 kwietnia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3272/22 z dnia 20 kwietnia 2022r.
  w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3271/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej PL1P/00075349/9 ustanowionej przez Prezydenta Miasta Płocka reprezentującego Skarb Państwa
 • Zarządzenie Nr 3270/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej PL1P/00011878/0 ustanowionej przez Prezydenta Miasta Płocka reprezentującego Skarb Państwa
 • Zarządzenie Nr 3269/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3268/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3267/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na pokrycie kosztów wyjazdu reprezentacji sportowej miasta Płocka na 54. Międzynarodowe Igrzyska Szkolne, odbywające się w Coventry (Wielka Brytania) w dniach 11 – 16 sierpnia 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3266/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 1485/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie wskazania lokali przeznaczonych do realizacji programu pod nazwą „Mieszkania na start” w budynku przy ul. harc. Józefa Kaczmarskiego 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3265/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę - Miasto Płock sprzętu otrzymanego w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Mazowieckim.
 • Zarządzenie Nr 3264/22 z dnia 14 kwietnia 2022r.
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3263/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4673/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Zasad rozpatrywania wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalania czynszu i opłat za ich udostępnianie” zmienionego Zarządzeniem Nr 187/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 11 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 239/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 lutego 2019 roku , Zarządzeniem Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 18 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 914/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 968/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 1896/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 2135/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2189/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2202/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2279/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2468/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 2661/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 3003/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2021 roku i Zarządzeniem Nr 3077/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 stycznia 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3262/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie zmiany "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy- Miasto Płock"
 • Zarządzenie Nr 3261/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony
 • Zarządzenie Nr 3260/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zasad koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3259/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3258/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności zabudowanej garażem działki numer ewidencyjny 840/10, o powierzchni 0,0020 ha, położonej w Płocku przy ul. Kościuszki 13, obręb 8.
 • Zarządzenie Nr 3257/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym
 • Zarządzenie Nr 3256/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego na 2022 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 3255/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3254/22 z dnia 11 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia