Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2022
 • Zarządzenie Nr 3253/22 z dnia 08 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3168 /2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2022 roku dotyczącego sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka  nr 817/5 o pow. 242 m2 położonej w Płocku przy ul.  Skrajnej stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock oraz ustalenia jej ceny.
 • Zarządzenie Nr 3252/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 3200/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 marca 2022 roku w sprawie wskazania lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Zarządzenie Nr 3251/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
  w sprawie wniosku Pani Anny Jakackiej o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 118 położonego w budynku przy ul. Słodowej 4 Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3250/22 z dnia 07 kwietnia 2022r.
  w sprawie wniosku Państwa Klaudii i Sergiusza Kowalskich o wynajęcie zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego nr 38 położonego w budynku przy ul. Al. Armii Krajowej 56 Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3249/22 z dnia 05 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 509/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na najem gminnych lokali użytkowych, administrowanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. ze zmianami
 • Zarządzenie Nr 3249/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 509/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 9 maja 2019 r. w sprawie ustalenia składu i trybu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na najem gminnych lokali użytkowych, administrowanych przez Agencję Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. ze zmianami
 • Zarządzenie Nr 3248/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3247/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
  w sprawie wyznaczenia Zastępcy Prezydenta do pełnienia obowiązków podczas nieobecności Prezydenta Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 3246/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022
 • Zarządzenie Nr 3245/22 z dnia 05 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3244/22 z dnia 04 kwietnia 2022r.
  w sprawie: przyjęcia planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków otrzymanych z Funduszu Pomocy.
 • Zarządzenie Nr 3243/22 z dnia 04 kwietnia 2022r.
  w sprawie określenia formy i trybu pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie Gminy – Miasto Płock w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, udzielanej ze środków własnych budżetu miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3242/22 z dnia 01 kwietnia 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3241/22 z dnia 01 kwietnia 2022r.
  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 2741/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2013 roku
 • Zarządzenie Nr 3240/22 z dnia 01 kwietnia 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego działki zabudowanej numer ewidencyjny 1307 o powierzchni 0,0018 ha, położonej w Płocku przy ul. Kolegialnej, obręb 8 oraz prawa własności posadowionego na gruncie budynku niemieszkalnego – garażu stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.
 • Zarządzenie Nr 3225/22 z dnia 30 marca 2022r.
  w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Płocka za 2021 rok, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy – Miasto Płock
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia