Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: marzec 2022
 • Zarządzenie Nr 3213/22 z dnia 21 marca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3212/22 z dnia 21 marca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego|zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3211/22 z dnia 18 marca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3210/22 z dnia 18 marca 2022r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówek i opłat za posiłki
 • Zarządzenie Nr 3209/22 z dnia 18 marca 2022r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku
 • Zarządzenie Nr 3208/22 z dnia 18 marca 2022r.
  w sprawie: ustanowienia okazjonalnego uprawnienia do bezpłatnego korzystania z toalety kontenerowej przy Placu Mościckiego dla uczestników, organizatorów i kibiców „Biegu Wisła 1982 - 2022”
 • Zarządzenie Nr 3207/22 z dnia 17 marca 2022r.
  w sprawie:zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok
 • Zarządzenie Nr 3206/22 z dnia 17 marca 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Gminie – Miasto Płock nieruchomości o numerze ewidencyjnym 1311/30, obręb 1 - „Podolszycze-Borowiczki”
 • Zarządzenie Nr 3205/22 z dnia 17 marca 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na użytkowanie lokali użytkowych zlokalizowanych w w budynku przy ul. 3 Maja 18 w Płocku
 • Zarządzenie Nr 3204/22 z dnia 17 marca 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 10 położonego w Płocku przy ul. Kolegialnej 29/2, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 53,59 m2 oraz powierzchni pomocniczej – 4,66 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 5359/119981 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 873/3.
 • Zarządzenie Nr 3203/22 z dnia 17 marca 2022r.
  w sprawie: prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności lokalu mieszkalnego numer 23 położonego w Płocku przy ul. Krótkiej 8, stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 46,38 m2 oraz powierzchni pomocniczej – 2,93 m2, z którego własnością związany jest udział wynoszący 4931/135949 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli lokali, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 964.
 • Zarządzenie Nr 3202/22 z dnia 16 marca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3201/22 z dnia 16 marca 2022r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2022 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 3200/22 z dnia 16 marca 2022r.
  w sprawie wskazania lokali mieszkalnych przeznaczonych na wynajem dla obywateli Ukrainy, o których mowa w art 1 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 • Zarządzenie Nr 3199/22 z dnia 15 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 3109/2022 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania, obowiązującej w roku 2022 oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 3198/22 z dnia 15 marca 2022r.
  w sprawie: Analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ORLEN - Wschód” w Płocku oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Nowe Trzepowo” w Płocku i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka.
 • Zarządzenie Nr 3197/22 z dnia 15 marca 2022r.
  w sprawie wynajęcia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku przy Al. Jana Kilińskiego 27 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 3196/22 z dnia 15 marca 2022r.
  w sprawie: ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Płocka w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3195/22 z dnia 15 marca 2022r.
  w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” w Płocku w 2022 roku.
 • Zarządzenie Nr 3194/22 z dnia 14 marca 2022r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. W. Zglenickiego (obręb 13 - Kombinat) oznaczonej jako działka nr ewid. 10/143 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 3192/22 z dnia 10 marca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3191/22 z dnia 09 marca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok.
 • Zarządzenie Nr 3190/22 z dnia 09 marca 2022r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2022.
 • Zarządzenie Nr 3189/22 z dnia 09 marca 2022r.
  w sprawie ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r.
 • Zarządzenie Nr 3188/22 z dnia 07 marca 2022r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia 359/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 lutego 2019 r. ws. określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Sienkiewicza 38 w Płocku ze zm.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia