Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: kwiecień 2021
 • Zarządzenie Nr 2321/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Mazurskiej w Obrębie 1 „Podolszyce Borowiczki” oznaczonej numerem ewid. działki 3352/4 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 2320/21 z dnia 20 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środków trwałych/pozostałych środków trwałych na rzecz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2319/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2318/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  W sprawie: oddania w użyczenie części niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku (obr. 8)
 • Zarządzenie Nr 2316/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  w sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa nieruchomości oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynkówjako dzialka nr 157/17 o powierzchni 0,0018 ha polożonej w Płocku obręb Nr 6 "KOSTROGAJ ROLNICZY" przy ul. otolińskiej 27 C stanowiącej własność Skarbu Państwa oraz ustalenia ceny
 • Zarządzenie Nr 2315/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu lub opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność skarbu Państwa w związku z ustanowieniem określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 • Zarządzenie Nr 2314/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku przy ul. Kleeberga 1A w Płocku
 • Zarządzenie Nr 2313/21 z dnia 16 kwietnia 2021r.
  w sprawie: przeznaczenia do wynajęcia w trybie ustnego przetargu nieograniczonego naziemnego miejsca parkingowego zlokalizowanego przy ul. Otolińskiej 7A w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2312/21 z dnia 15 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy pl. Gabriela Narutowicza (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 987/2 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 2311/21 z dnia 15 kwietnia 2021r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul. Kolegialnej (obręb 8 - Śródmieście) oznaczonej jako działka nr ewid. 772 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 2310/21 z dnia 15 kwietnia 2021r.
  w sprawie zmiany zarządzenia nr 2142/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2021r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego z obszaru edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa, promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz działań prowadzonych w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji, w roku 2021.
 • Zarządzenie Nr 2309/21 z dnia 14 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 2239/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie placówkom oświatowym prowadzonym przez Gminę Miasto Płock – monitora interaktywnego z podstawą jezdną oraz projektorów multimedialnych z ekranem otrzymanych w ramach umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn.: „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawartej z Województwem Mazowieckim.
 • Zarządzenie Nr 2308/21 z dnia 13 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zwiększenia limitu zatrudnienia Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2307/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2021 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 2306/21 z dnia 12 kwietnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w 2021 roku.
 • Zarządzenie Nr 2305/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2304/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2021.
 • Zarządzenie Nr 2302/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2301/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 29 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2300/21 z dnia 08 kwietnia 2021r.
  w sprawie ustanowienia przerwy w pracy Żłobka Miejskiego nr 3 w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 2299/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 2298/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów na 2021 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 2297/21 z dnia 07 kwietnia 2021r.
  w sprawie: ustalenia wysokości czynszu i opłat za użytkowanie nieruchomości i lokalu użytkowego stanowiących własność Gminy – Miasto Płock w związku ze zdarzeniem noszącym znamiona klęski żywiołowej, spowodowanym wystąpieniem wód z koryta rzeki Wisły.
 • Zarządzenie Nr 2296/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie: ogłoszenia II edycji konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.
 • Zarządzenie Nr 2295/21 z dnia 06 kwietnia 2021r.
  w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy-Miasto Płock na zadania celu publicznego związanego z tworzeniem warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, położonych na terenie Miasta Płocka.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia