Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: maj 2023
 • Zarządzenie Nr 4278/26 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie: zmiany planu finansowego Gminy – Miasto Płock dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
 • Zarządzenie Nr 4281/23 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie: określenia sposobu ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gminę Płock w budynku Polna 25B w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 4279/23 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4277/23 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2023 rok - po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 4276/23 z dnia 31 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 4275/23 z dnia 30 maja 2023r.
  zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4274/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2023 rok.
 • Zarządzenie Nr 4273/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2023.
 • Zarządzenie Nr 4271/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy - Miasto Płock, położonych w Płocku, oznaczonych jako działka nr 8, nr 13, nr 30/3 (obręb 2) i nr 31 (obręb 13) odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony.
 • Zarządzenie Nr 4270/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu pieniężnego z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
 • Zarządzenie Nr 4269/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2023 roku.
 • Zarządzenie Nr 4268/23 z dnia 30 maja 2023r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji miejskich oraz powołania Zespołu do spraw gospodarowania zielenią w procesie inwestycyjnym oraz wprowadzenia tekstu jednolitego
 • Zarządzenie Nr 4267/23 z dnia 29 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
 • Zarządzenie Nr 4266/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2023 rok
 • Zarządzenie Nr 4265/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 4264/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia wyników I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 4262/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul. Ośnickiej (obręb 10) oznaczonej jako działka nr 1020/6 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4261/23 z dnia 26 maja 2023r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock (obręb 3 - Maszewo) oznaczonej jako działka nr ewid. nr 523/5 odpłatną służebnością przesyłu na czas nieoznaczony
 • Zarządzenie Nr 4260/23 z dnia 25 maja 2023r.
  w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Miasta Płocka do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z budynków Urzędu Miasta Płocka
 • Zarządzenie Nr 4259/23 z dnia 24 maja 2023r.
  w sprawie uzgodnienia z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024, w tym terminów składania dokumentów.
 • Zarządzenie Nr 4258/23 z dnia 23 maja 2023r.
  w sprawie: określenia wzorów wniosków o wynajęcie lokali z zasobu mieszkaniowego, oraz określenia wzoru wniosku o wynajęcie lokali niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Płock, przeznaczonych do realizacji programu „Mieszkania na start” oraz realizacji programu „Mieszkanie dla seniora”.
 • Zarządzenie Nr 4257/23 z dnia 23 maja 2023r.
  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w latach 2023 – 2024
 • Zarządzenie Nr 4256/23 z dnia 22 maja 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 4255/23 z dnia 22 maja 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert I otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 r.
 • Zarządzenie Nr 4254/23 z dnia 19 maja 2023r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia