Zarządzenia Prezydenta Miasta:
Zakres: grudzień 2019
 • Zarządzenie Nr 1124/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1123/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
 • Zarządzenie Nr 1122/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok
 • Zarządzenie Nr 1121/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego Urzędu Miasta Płocka do uchwały budżetowej Miasta Płocka na rok 2019.
 • Zarządzenie Nr 1120/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie: dostosowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1119/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Płocka na 2019 rok – po stronie wydatków
 • Zarządzenie Nr 1118/19 z dnia 16 grudnia 2019r.
  w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na organizowaniu i świadczeniu na terenie miasta Płocka usług opiekuńczych w latach 2020 – 2021
 • Zarządzenie Nr 1117/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1116/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, w latach 2020-2021.
 • Zarządzenie Nr 1115/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 3645/6, 3645/8, 3646/9 i 3646/10 o łącznej pow. 2374 m² położonych w Płocku przy ul. Zbożowej w Obrębie Nr 1 Podolszyce-Borowiczki oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1114/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Płock oznaczonych numerami ewidencyjnymi działek 3644/5, 3644/7 i 3644/9 o łącznej pow. 2941 m² położonych w Płocku przy ul. Zbożowej w Obrębie Nr 1 Podolszyce-Borowiczki oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1113/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego, akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 266/6 o pow. 3346 m² położonej w Płocku w Obrębie Nr 1 Podolszyce-Borowiczki oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1112/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego akceptacji ceny, ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku w obrębie Nr 1 oznaczonej nr ewid. działek 3707/37, 3707/39, 3707/41, 3707/43, 3707/45,3707/47, 3707/49 oraz powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 1111/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: przyznania stypendiów sportowych na 2020 r.
 • Zarządzenie Nr 1110/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: zaopiniowania planu finansowego Płockiej Galerii Sztuki na 2019 rok po dokonanych zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1109/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie:  zaopiniowania planu finansowego Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2019 rok po zmianach.
 • Zarządzenie Nr 1108/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia osobowego funduszu wynagrodzeń pracowników Książnicy Płockiej im. Władysława Broniewskiego na 2019 rok.
 • Zarządzenie Nr 1106/19 z dnia 13 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4588/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 września 2018 roku w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji polegającej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, na podstawie której nastąpi wykonanie robót budowlanych dotyczących zamierzenia budowlanego pn. „Rozbiórka i budowa stadionu Wisły Płock im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 235/1, 235/2, 235/3 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stadionu Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”
 • Zarządzenie Nr 1104/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
  w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.
 • Zarządzenie Nr 1103/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1086/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 grudnia 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2019.
 • Zarządzenie Nr 1102/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1008/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia XV edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2019/2020.
 • Zarządzenie Nr 1101/19 z dnia 12 grudnia 2019r.
  w sprawie: zatwierdzenia planu remontów w zakresie rzeczowo - finansowym na 2020 rok dla Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Gminy
 • Zarządzenie Nr 1100/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: powołania Zespołu zadaniowego ds. realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa ulicy Parcele na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Św. Huberta i bł bpa Leona Wetmańskiego od 1+330 do 2+100 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap I” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Parcele wraz z brakującą infrastrukturą”.
 • Zarządzenie Nr 1099/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: przyznania i wypłaty nagród finansowych przyznawanych przez Prezydenta Miasta Płocka za wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w sezonie 2018/2019.
 • Zarządzenie Nr 1098/19 z dnia 09 grudnia 2019r.
  w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2019 rok.
Katalogi zarządzeń:

Wszystkie Zarządzenia